แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 ม.ค. 2564 07:56โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 07:57 ]
ชื่อ-นามสกุล นางสิรินาถ  กาญจนวณิชย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Comments