แนะนำครูใหม่


แนะนำคุณครูคนใหม่ โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์1 ก.ย. 2563 03:19โดยyoeshi fodsongnern


แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์27 ส.ค. 2563 07:42โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2563 07:44 ]

ชื่อ-สกุล นางสาวบุษรินทร์ ตะกรุดแก้ว
ชื่อเล่น เฟิร์น
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
    1.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
    2 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คติประจำใจ  ถ้าพยายามก็จะสำเร็จ

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-แนะนำบุคลากร

โพสต์4 มิ.ย. 2563 02:42โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา


แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:31โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

นายอำพล นิลสระคู ชื่อเล่น เบิร์ด
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
    1.ครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2.ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรเเละการสอน คณะครุศาาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสอน 1.วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
     2.วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
ภูมิลำเนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
      อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์16 ธ.ค. 2562 19:10โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

ชื่อ นางสาวกนกวรรณ ผิวทอง
ชื่อเล่น น้ำ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.3
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สถานภาพโสด
คติประจำใจ
ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาโดยไม่ใช้ความพยายาม

แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์16 ธ.ค. 2562 19:08โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

นางสาวกชพร ผลสว่าง
ชื่อเล่น น้ำฝน 
ป.ตรี รัฐศาสตรบันฑิต (ร.บ.) การเมือง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สอน สังคมศึกษา ม.2
ภูมิลำเนา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
สถานภาพ โสด
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์16 ธ.ค. 2562 19:07โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

นายอดิศักดิ์ สร้อยสูงเนิน
ชื่อเล่น แบงค์
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภูมิลำเนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สถานภาพ โสด
คติในการทำงาน ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

แนะนำครูบรรจุใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์4 พ.ย. 2562 02:31โดยyoeshi fodsongnern   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 08:27 ]


1-10 of 71