แนะนำครูใหม่


แนะนำครูบรรจุใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์4 พ.ย. 2562 02:31โดยyoeshi fodsongnern   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 08:27 ]


แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์22 ต.ค. 2562 22:03โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

นาวสาวปฐมาวดี กำปั่นเพชร
ชื่อเล่น ภูพิงค์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์17 มิ.ย. 2562 19:54โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา


คุณครูสายัณห์  นิชารัมย์
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จบการศึกษา ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาคุณครูขัตติยะ  สมบัติสิน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จบการศึกษา ปริญญาโท   ครุศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
กลุ่มสาระศิลปศึกษา  (ดนตรี)แนะนำครูใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์21 มี.ค. 2562 20:12โดยyoeshi fodsongnern
แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:53โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 00:54 ]

นายธนพล  ชินอ่อน 

ครูผู้ช่วย

บรรจุ 15 มกราคม 2562

คบ.คณิตศาสตร์

แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์10 ม.ค. 2562 00:38โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา


นายดุสิต  ทองสุขนอก 
จบการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต     สาขาวิชาชีววิทยา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ

โพสต์24 ธ.ค. 2561 04:55โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

น.ส.ปุณยาพร  กุลดา
ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)การเงิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)MBA
มหาวิทยาลัยธนบุรี

แนะนำครูใหม่ โรงเรียนมัธยมวชิราฯ

โพสต์18 ธ.ค. 2561 06:01โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2561 06:02 ]

คุณครู ขวัญเมือง  ปาณฑะผลิน
ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศศ.บ) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


แนะนำครูใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์26 พ.ย. 2561 09:20โดยyoeshi fodsongnern

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งพนักงานราชการ

ครูย้าย 

แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์13 พ.ย. 2561 18:29โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา


นายสมชาติ  กุลชโมรินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกพลศึกษา  จากสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม 

1-10 of 62