แนะนำครู


แนะนำคุณครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์3 ส.ค. 2560 21:38โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม


นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน 
วิชาเอก สังคมศึกษา
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวรัญวิษาพัทธุ์ ปราบมาลัย 
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์28 พ.ค. 2560 23:59โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

นายภูมิภัทร    พักเย็น
ศษ.บ. คณิตศาสตร์

แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

โพสต์18 พ.ค. 2560 21:37โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:00 ]

นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
สาขาวิชาเอกศิลปะศึกษา


นางขวัญเรือน  ลาดนอก
สาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผล

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:14โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน 
วิชาเอก ดนตรี

นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ 
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
วิชาเอก ภาษาไทย


แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:46โดยโรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา


นายสุรศักดิ์  ขามก้อน
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
คณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:19โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


คุณครูคนใหม่
คุณครูนิลนาฏ ซาเสน
จบ ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย
ย้ายมาจาก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี
FB : นิลนาฏ ซาเสน

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 พ.ค. 2560 08:42โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

คุณครูโอภาส บุญเลี้ยง
ชื่อเล่น เอก
จบ ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)สังคมศึกษา
วิชาเอก สังคมศึกษา 
จบจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอนวิชา งคมศึกษา ม.3 และประวัติศาสตร์ ม. 5
พื้นเพเป็นชาว ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สถานภาพ โสด
คติประจำใจ ความสำเร็จเกิดจากการลงมือท

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 พ.ค. 2560 08:40โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

คุณครูจิรภาส กีบสันเทียะ
ชื่อเล่น เอ้
จบ ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.๒ และ ม.๕
พื้นเพเป็นชาว ต.ถนนโพธิ์ อ. โนนไทย จ.นครราชสีมา
สถานภาพ โสด

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 พ.ค. 2560 08:39โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

คุณครูพีรญา รักงาม
ชื่อเล่น หวาย
จบ ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ม.1,ม.2
พื้นเพเป็นชาว ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
สถานภาพ โสด
คติประจำใจ ไม่มีความสำเร็จใดเกิดจากความไม่พยายาม

โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่

โพสต์8 พ.ค. 2560 08:37โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

คุณครูชฎาพร แสงศรีจันทร์
ชื่อเล่น ดา
จบ ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก ฟิสิกส์ โทคณิตศาสตร์
จบจาก วิทยาลัยครูนครราชสีมา
จบ ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
วิชาเอก นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.5,วิชาเพิ่มเติม ม.2,ม.5
ย้ายมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พื้นเพเป็นชาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สถานภาพ สมรส 
คติประจำใจ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

1-10 of 40