แนะนำครูใหม่


แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์13 พ.ค. 2564 07:23โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 23:10 ]


ชื่อ-สกุล นายเฉลิม  มูลขุนทด
ชื่อเล่น ครูเหลิม
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภูมิลำเนา  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คติประจำใจ  อยู่กับปัจจุบัน

แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์4 เม.ย. 2564 02:35โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วรารามชื่อ-สกุล นายสิรวิชญ์  หล้าพันธ์
ชื่อเล่น ก๊อต
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภูมิลำเนา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คติประจำใจ  จงมีความสุขโดยเป็นตัวเรา ทำในแบบของเรา เพื่อตัวเราเอง

แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์1 ก.พ. 2564 00:42โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2564 02:37 ]


ประวัติส่วนตัว

นางสาวอรียา  ปะวะโข

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คติประจำใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส

แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 ม.ค. 2564 07:45โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารัตน์ ทองผา
ชื่อเล่น แพท
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
คติประจำใจ  สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ

แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์13 ต.ค. 2563 08:51โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

ชื่อ-สกุล นายสุริยะ  โสช้าง
ชื่อเล่น ที
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คติประจำใจ  จงเรียนรู้และเติบโตให้มากกว่าวันนี้

แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์27 ส.ค. 2563 07:42โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2563 07:44 ]

ชื่อ-สกุล นางสาวบุษรินทร์ ตะกรุดแก้ว
ชื่อเล่น เฟิร์น
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
    1.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
    2 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คติประจำใจ  ถ้าพยายามก็จะสำเร็จ

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-แนะนำบุคลากร

โพสต์4 มิ.ย. 2563 02:42โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา


1-10 of 76