แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์27 ส.ค. 2563 07:42โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2563 07:44 ]
ชื่อ-สกุล นางสาวบุษรินทร์ ตะกรุดแก้ว
ชื่อเล่น เฟิร์น
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
    1.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
    2 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คติประจำใจ  ถ้าพยายามก็จะสำเร็จ
Comments