แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์13 ต.ค. 2563 08:51โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
ชื่อ-สกุล นายสุริยะ  โสช้าง
ชื่อเล่น ที
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คติประจำใจ  จงเรียนรู้และเติบโตให้มากกว่าวันนี้

Comments