แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์1 ก.พ. 2564 00:42โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

ประวัติส่วนตัว

นางสาวอรียา  ปะวะโข

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คติประจำใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส

Comments