แนะนำครูใหม่ - โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์13 พ.ค. 2564 07:23โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 23:10 ]

ชื่อ-สกุล นายเฉลิม  มูลขุนทด
ชื่อเล่น ครูเหลิม
สถานะภาพ โสด
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภูมิลำเนา  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คติประจำใจ  อยู่กับปัจจุบัน

Comments