แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราฯ

โพสต์24 ธ.ค. 2561 04:55โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
น.ส.ปุณยาพร  กุลดา
ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)การเงิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)MBA
มหาวิทยาลัยธนบุรี
Comments