แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์16 ธ.ค. 2562 19:07โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
นายอดิศักดิ์ สร้อยสูงเนิน
ชื่อเล่น แบงค์
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภูมิลำเนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สถานภาพ โสด
คติในการทำงาน ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

Comments