แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์16 ธ.ค. 2562 19:10โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

ชื่อ นางสาวกนกวรรณ ผิวทอง
ชื่อเล่น น้ำ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.3
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สถานภาพโสด
คติประจำใจ
ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาโดยไม่ใช้ความพยายาม

Comments