งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66

โพสต์21 มี.ค. 2560 04:26โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
งานนาฏศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม ๔-๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ลำดับที่ ๑ ของประเทศ)ในการแสดงรำวงมาตรฐานระดับชั้น ม.๑-๓ และ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ ๔ ของประเทศ) จากการแสดงระบำมาตรฐานระดับชั้น ม.๔-๖  ภายในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง
ซึ่งรายชื่อของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ได้แก่
การแข่งขัน รำวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.1-3  
รายชื่อนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน จำนวน  10   คน  ดังนี้
1. ด.ญ.จณิสตา  หมายสุข   ม.2/5          
2. ด.ญ.ไอรยา  อัตตวิริยะสุวร   ม.2/6          
3. ด.ญ.ระวิวรรณ  ควบพิมาย  ม.3/3           
4. ด.ญ.ศวัลย์ญา  จันทะ         ม.3/3           
5. ด.ญ.กนกพร  วาปีโท          ม.3/7          
6. ด.ช.จักรภัทร  วัชระวงศ์ทองดี      ม.2/7
7. ด.ช.ภูริพัฒน์  เหล็กทอง             ม.2/7
8. ด.ช.กัมปนาท  ค้าขาย                ม.3/1
9. ด.ช.พงศ์พจน์  สกุลวัฒนาพิทักษ์  ม.3/5
10.ด.ช.อนามฤณ  ศรีอ่อนหล้า         ม.3/10

รายชื่อครูผู้ควบคุม
1.นางวรรณี  อมัติรัตนะ  ครู
2.นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย    ครูผู้ช่วย
3.นายสมบัติ  จันทร์ตรี             ครูผู้ช่วย

การแข่งขัน ระบำมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.4-6  
รายชื่อนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน จำนวน  6   คน  ดังนี้
1. น.ส.ฉัตรชนก   บุญศิริ     ม.5/7 
2. น.ส.อนุสรา  เทียนชัย      ม.5/7
3. น.ส.วิลาสินี  ศิลา           ม.5/9 
4. น.ส.กรรณิการ์ วงศ์จันทร์  ม.5/9
5. น.ส.กิ่งเพชร ฉุดพิมาย        ม.5/9 
6. น.ส.สกุลตลา  เพลงดี          ม.6/14

รายชื่อครูผู้ควบคุม
1.นางวรรณี  อมัติรัตนะ              ครู 
2. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล        ครูผู้ช่วย
3. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย     ครูผู้ช่วย
ภาพกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pm.ac.th
พัชรนันท์ / รายงาน
Comments