กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ก.ย. 2563 07:40 โรงเรียน จักราชวิทยา สร้าง โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
21 ก.ย. 2563 07:40 โรงเรียน จักราชวิทยา แนบ กันยายน-6.jpg กับ โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
21 ก.ย. 2563 07:03 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 59 18-9-63.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - เข้าร่วมงาน "เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย ๒๕๖๓"
21 ก.ย. 2563 07:03 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - เข้าร่วมงาน "เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย ๒๕๖๓"
21 ก.ย. 2563 07:01 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา แนบ ฉบับที่ 58 16-9-63.jpg กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - "ขทส. สืบสานรักษาและต่อยอด ๔ พระบรมราโชบายใต้ร่มพระวชิรบารมี"
21 ก.ย. 2563 07:01 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สร้าง โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - "ขทส. สืบสานรักษาและต่อยอด ๔ พระบรมราโชบายใต้ร่มพระวชิรบารมี"
21 ก.ย. 2563 00:43 โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แก้ไข โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
21 ก.ย. 2563 00:42 โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม อัปเดต ฉบับ 77-2563.png
20 ก.ย. 2563 23:15 โรงเรียน พิมายวิทยา แก้ไข "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
20 ก.ย. 2563 23:15 โรงเรียน พิมายวิทยา แนบ NEWSLETTER เกษียณ PM 121.JPG กับ "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
20 ก.ย. 2563 23:14 โรงเรียน พิมายวิทยา นำออกไฟล์แนบ NEWSLETTER เกษียณ PM 121.JPG จาก "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
20 ก.ย. 2563 23:12 โรงเรียน พิมายวิทยา แนบ NEWSLETTER เกษียณ PM 121.JPG กับ "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
20 ก.ย. 2563 23:12 โรงเรียน พิมายวิทยา สร้าง "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
20 ก.ย. 2563 22:30 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ แนบ ฉ-60-ปี4.jpg กับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์-มอบโล่เชิดชูเกีรติครูต้นแบบความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
20 ก.ย. 2563 22:30 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์ สร้าง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์-มอบโล่เชิดชูเกีรติครูต้นแบบความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
20 ก.ย. 2563 07:34 โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 77-2563.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
20 ก.ย. 2563 07:34 โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
20 ก.ย. 2563 06:55 โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม แนบ ฉบับ 76-2563.png กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - การอบรมเชิงปฏิบัติการมัธยมวัยใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก
20 ก.ย. 2563 06:55 โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - การอบรมเชิงปฏิบัติการมัธยมวัยใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก
19 ก.ย. 2563 04:31 โรงเรียน สีดาวิทยา แนบ จดหมายข่าว ฉบับที่ 20_จิตอาสาพระราชทาน_ก.ย.63.jpg กับ จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 20 เดือน กันยายน 2563
19 ก.ย. 2563 04:31 โรงเรียน สีดาวิทยา สร้าง จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 20 เดือน กันยายน 2563
18 ก.ย. 2563 05:31 โรงเรียน จักราชวิทยา แนบ กันยายน-5.jpg กับ โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย 2563
18 ก.ย. 2563 05:31 โรงเรียน จักราชวิทยา สร้าง โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย 2563
16 ก.ย. 2563 22:44 โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 แนบ บรรยายจิตอาสาพระราชทาน.jpg กับ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00น. - 12.00น. นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังการบรรยายและขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1,6/2,และ6/3 เข้าร่วมฟังบรรยาย
16 ก.ย. 2563 22:44 โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2 สร้าง วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00น. - 12.00น. นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังการบรรยายและขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1,6/2,และ6/3 เข้าร่วมฟังบรรยาย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า