แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31
https://1c5c6dcd-a-b00d0d9c-s-sites.googlegroups.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/news-prmattayom31/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf?attachauth=ANoY7couDr4floQk4XVS03QJn7XTuC_1Ft3mUgjgXaBme_uXtMdeS18xec99M4MR-FycbUx3cT20r4kndNU209nxfuIov2Kqoq0fQKx_QSbV2LKoCVtLFkl28vpxZrGbNf8vqMD3__3fXjq9Vhez-V957WpLgjX711-jcShCTcHoZjDtdNnGyQ4oLNcxoGwluMiH0y9AVpQLZIL6cJ-4XTNUw05t5pieqBf1QmwTa1z9lbkZOPkc0MeEP-ikbUPF2R67fxM7yW7AeTxy7n3N1VxF4yxFB3z5pmB1HhlOK0gJIMxwMIhAIo0BJfK8leF0im-_Pbh5fuoIGMUwWsddjFLsIuVugBb_R8pni8t6DkgmgXzN2Aw33Z5sNBjNXFSX7J4J7SP2vY07rTqG1Se_2zVwm5_aVuFFSV2jw4GLS6O1LT6O22cJK-y1GwFTFSOVAXu-l3Fb4xmY99pirxOcNt1uqt1xlajba1opsFcngWr4Bw0281nVMcL-yxxLqikylvdlgawpWVOod9JiiHfUcwy5UmmF7sAHHRFEb8Rxc4gjcpdpMCO4aYcjw2RqWSf8RUKheTUzIwlFpv5-6MwAJ9LzyO2ErFu5WMaKYNBGBn-KO8OsR9i_XIwi5P7J6sngtPN8D_wMjAJRKM3RqGduDSXTNQ9_Y1_OIvlECCSfWHUISKJe_f6dBjjxtps-SDxIbhUUhM8uxrWT3tei3h8yYDS2D2M3DqFQBiDh97hlIaNvZaSiNw8KZIABp4-h9VcFrKuqHJfV2U09kzFYXwsn6kmRBFT7xIHokV66B5DmvBHZtd6Tt-FTHhzOD9hTAdMPpae8qeZfjcK_eo2jRAvl1Mso-TkvQhQw2oyannK9pRrzc1HGc54Up7ZPOkdVa_Nk9CDQFAKtypeFWnng4CvkOjE8uIMDD524QfE6gu3msWXsNPIl7OfU1KUbA6iyoN4B9jDiRnsgpKEszm7b6r6pMo7VsqNBL06EonQRQXVy5lMSfo2GHVP4_oGS8Zs--nq1Sjf81KbxCUqI&attredirects=0

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 853 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 147 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ  ทีบัวบานตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 20:21 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นายวิเชียร  ทองคลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 21:11 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายสุพจน์  เที่ยงน้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 06:57 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ บุคลากรอื่น ๆ
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 12:42 โดย โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา ดร.อภิรมย์   สินชุมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
  ส่ง 29 พ.ย. 2559 19:04 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำคุณครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน วิชาเอก สังคมศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษานางสาวรัญวิษาพัทธุ์ ปราบมาล ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 21:38 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา นายภูมิภัทร    พักเย็นศษ.บ. คณิตศาสตร์ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 23:59 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุขสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษานางขวัญเรือน  ลาดนอกสาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผล
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:00 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน วิชาเอก ดนตรีนางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ วิชาเอก พลศึกษานางสาวบุญญานี  ใจสูงเนินวิชาเอก ภาษาไทย
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:14 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำคุณครูคนใหม่ นายสุรศักดิ์  ขามก้อนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นคณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 19:46 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 91 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 603 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
  ส่ง โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • นายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงในกีฬา ASEAN PARAGAMES 2017 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดร.สมจิต  มุ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์ นักเรียนเรียนรวม จากการได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬา ASEAN PARAGAMES KUALA LUMPUR 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2560 
  ส่ง โดย โรงเรียน โคราชพิทยาคม
 • ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครผู้บริหารคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนาต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
  ส่ง 17 ต.ค. 2560 07:04 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนเมืองคงรับมอบโล่เกียรติยศเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     วันที่ 16 ตุลาคม 2560  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)      ได้มอบโล่เกียรติยศ ให้กับ รร.เมืองคง โดยมี รองฯ ณกุล เนาว์ช้าง       ผู้แทนโรงเรียนเมืองคง รับมอบ ในฐานะที่เป็นโรงเรียน  ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และ ได้มอบวุฒิบัตร แก่ครูพี่เลี้ยงทางวิชาการ และครูผู้ผ่านการประเมินการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์ฮอล 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.
  ส่ง 17 ต.ค. 2560 07:02 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • ต้อนรับผู้อำนวยการ วรณัฐ ทีบัวบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นายพิทยา ไชยมงคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ วรณัฐ ทีบัวบาน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีนายวันชัย จันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล ร่วมต้อนรับ ผอ.วรณัฐ ทีบัวบาน และคณะ
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 20:36 โดย โรงเรียนบึงพะไล สพม.31
 • การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ ระดับทอง ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง และนายประภาส ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดย นางพัชรี  รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากร รับการประเมินแบบกัลยาณมิตรและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 03:47 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดย นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานในพิธี
  ส่ง 14 ต.ค. 2560 09:52 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ นำทีมวิทยากรแกนนำในการให้ความรู้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม โดยท่านผู้อำนวยการนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
  ส่ง 14 ต.ค. 2560 10:32 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา เยี่ยมชมงานศิลปะโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา         นายวิทยา ดวงใจ และคณะครูโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาต้อนรับคณะผู้อำนวยการเกษม เกตุดี และครู บุคลากรจากโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จ. ชัยนาท สพม. 5 มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศิลปะโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
  ส่ง 13 ต.ค. 2560 16:49 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ รอบ ๑ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายวิทยา ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นำตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ รอบ ๑ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ วัดโนนหมัน ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
  ส่ง 13 ต.ค. 2560 16:38 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3511 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต(คลิปสาธิต) คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม คุณครูดาว โหมดนอก คุณครูว่าที่ร้อยตรี วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัตน์ คลิปสาธิต คลิปแสดงในนิทรรศการ
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 00:18 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • "ปันจักสีลัต" โรงเรียนสีดาวิทยา ส่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 23:52 โดย โรงเรียน สีดาวิทยา
 • กิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card) โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 11-12 ภาคเรียนที่ 1 ป ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 02:58 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน บุญวัฒนา ๒ กิจกรรม "เติมจินตนาการสู่งานศิลป์" ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูพิสิษฐ์  พรสี่ กิจกรรม "พับผีเสื้อด้วยกระดาษ" ครูที่ปรึกษากิจกรรม ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 02:03 โดย โรงเรียน บุญวัฒนา 2
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม "น้ำพริกเผาธัญพืช"  โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "น้ำพริกเผาธัญพืช" ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ วิธีการปฏิบัติงานท ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2560 02:23 โดย Yada Rattanakumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »