>> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

>> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

http://gg.gg/spm31ot
http://bet.obec.go.th/itembank/

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 1031 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sesa.obec.go.th/index.php

ข่าวและกิจกรรม


ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 4385 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดร.จักราวุธ  วิจบผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:04 โดย โรงเรียน มิตรภาพวิทยา
 • ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ดร. เจริญ    ศรีแสนปางผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก การบร ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2561 18:05 โดย โรงเรียน พลับพลาพิทยาคม
 • ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ดร.สุพล  จอกทองผู้อำนวยการโรงโรียนห้วยแถลงพิทยาคม
  ส่ง 2 พ.ย. 2561 01:25 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม นายปรีชา  ไค่นุ่นสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมวุฒิการศึกษา ป.ตรี 1.ศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ                                                              2.นิติศาสตรบัณฑิต ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2561 00:23 โดย โรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา นายอิสรา  รักชาติผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยาวุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 01:25 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นายสมชาติ  กุลชโมรินทร์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกพลศึกษา  จากสถาบันการพลศึกษา  ว ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 18:29 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นางสาวนิภาพรรณ  ราชพิทักษ์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจบการศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 18:26 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวเกศรินทร์ ใจบุญค.บ.คณิตศาสตร์จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:40 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นางสาวสายธาร หวังแอบกลาง ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 18:21 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่ง 8 พ.ย. 2561 01:14 โดย โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 106 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า ประชาสัมพันธ์61

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 196 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »