ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565
สพม.นครราชสีมา


นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว :
1. ผู้รับบำนาญ1600
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา3456
3. ลูกจ้างประจำ75